logo mohole
close

“Questa casa non è un albergo!” Cit.

Malanova! ‘Ca Chiara non ficia nenti mancu oji, vacia e vena di la scola e mancu lu liettu conza! Mi dicia sempi “A ma’, sabato e domenica!” E si! E pue si ndi nescia cu li cumpagni e la sira no si ricogghia mai! Sta fitusa! E ci anddumandu “duvi vai?” e ida mi rispunda sempi ca si ndi vacia allu barra! “E cu cui vai?” Ci addumandu ancora e ida mi dicia, cu chida facci di schiaffi, “Le mie amiche!” E ca com’esti ca nun li canusciu a chissi? ah?! Cu su ste amiche?! E lu matinu di la duminica chi succeda? Si senta mali, puvareda, ca imbippa truoppu! E poi puzza sempi di sigaretta, dassa li vestiti incia alla stanza e puru ca ci dicu mu li menta pi mu si lavanu, ida chi facia? Li dassa dà, in terra! Esti sempi davanti a chidu schermu, chi manda messaggi allu zitu! Vena ‘ncia’ la cucina quandu è prontu e no si menta mai pi mu prepara corchi cosa o pi mu pulizza! E pi di chiù, la stanza sua nu macello esti! E guardala! Si l’acchiappu.. cu la cucchiara la cuonzu! Chi fici io pi mu mi mieritu sta vita?

- Chiara Gallé -

Altri testi da: Scrittura Creativa


. torna al blog